bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Rejestry, ewidencje i archiwa, sposób i zasady udostępniania danych

 • Rejestry, ewidencje
• Dziennik Korespondencyjny - ewidencja korespondencji przychodzącej i wychodzącej
• Rejestr umów dotyczących przetargów 
• Rejestr kontroli
• Księga główna przyjęć i wypisów
• Księga odmów przyjęć i porad ambulatoryjnych w Izbie Przyjęć
• Księga ruchu chorych oddziału szpitala
• Księga zabiegów
• Księga raportów lekarskich w poszczególnych oddziałach
• Księga raportów pielęgniarskich w poszczególnych oddziałach
• Księga główna przychodni
• Księga pracowni diagnostycznej
• Księga kontroli środków odurzających i psychotropowych
• Książka transfuzyjna
• Rejestr zakażeń szpitalnych
• Rejestr drobnoustrojów alarmowych
• Rejestr ekspozycji zawodowej
• Rejestr zgłoszenia zachorowania ( podejrzenia zachorowania ) na chorobę zakaźną 
• Karty zgonu
• Rejestr Usług Medycznych
• Rejestr skarg i wniosków
• Rejestr zarządzeń i poleceń wewnętrznych Dyrektora Szpitala
• Ewidencja pracowników 
• Rejestr szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
• Rejestr wypadków przy pracy
• Rejestr chorób zawodowych
• Rejestr badań i pomiarów czynników szkodliwych
• Archiwum Zakładowe
Szpital Murcki Sp. z o.o. przechowuje dokumentację medyczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. 2015 poz. 2069)
Udostępnianie dokumentacji odbywa się zgodnie z rozdziałem 8 w/w Rozporządzenia, Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. nr 52 poz. 417, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz 926, z późn. zm. ).
• Udostępnianie Informacji Publicznej
Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Udostępnianie informacji publicznej, na wniosek, następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach, w których informacja publiczna nie może być udostępniona w w/w terminie, podmiot występujący w wnioskiem o udzielenie informacji zostanie powiadomiony o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w którym nastąpi udostępnienie informacji.
Ograniczenie dostępu do informacji może mieć miejsce jedynie na podstawie:
1) przepisów o ochronie informacji niejawnych,
2) przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych 
3) ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy (ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, a także w przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa). 
Podmiotowi, któremu odmówiono prawa dostępu do informacji publicznej ze względu na wyłączenie jej jawności z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia powództwa do sądu powszechnego o udostępnienie takiej informacji.Opublikował: Jarosław Radziszewski
Publikacja dnia: 17.02.2017
Podpisał: Jarosław Radziszewski
Dokument z dnia: 25.05.2012
Dokument oglądany razy: 5 486