bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Status i forma prawna

Nadzór nad działalnością Szpitala pełnią organy Spółki tj. Rada Nadzorcza i Zgromadzenie Wspólników oraz inne uprawnione organy i instytucje
Szpital podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez Wojewodę Śląskiego. 


Podstawą prawną działania Szpitala są właściwe przepisy, a w szczególności:
1. ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm. )
2. przepisy regulujące udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
3. inne przepisy dotyczące podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz spółek prawa handlowego

Szpital wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (RPWDL) prowadzonego przez wojewodę śląskiego ( numerem księgi Rejestru: 000000013544 ) oraz do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach – Wschód VIII Wydział Gospodarczy KRS ( KRS: 0000482155 ).Opublikował: Jarosław Radziszewski
Publikacja dnia: 17.02.2017
Podpisał: Jarosław Radziszewski
Dokument z dnia: 25.05.2012
Dokument oglądany razy: 5 114